Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

İş Hukuku

İş Hukuku

İş yaşamında, hem işçi hem de işveren açısından birlikte çalışmayı imkansız kılan bir takım olumsuzluklar ve sorunlar yaşanabilmektedir. İşçi-işveren haklarını korumayı amaçlayan 22/92 sayılı İş Yasası, söz konusu işçi veya işverenin haklı bir fesih nedeni olduğu zaman hem işçinin hem de işverenin haklarını korumaktadır. İş Yasası’nın 15. maddesine göre hizmet akdinin işveren tarafından feshedilebilmesi için feshin yazılı yapılması koşuldur. Yani, işçi, bildirimi aldığında hangi nedenden dolayı işten durdurulduğunu anlayabilmesi gerekmektedir.

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erme biçimine göre işçinin talep edebileceği ücret ve tazminatlar çeşitlilik göstermekle birlikte talep edilebilecek başlıca tazminatlar aşağıdaki gibidir:

 • İhbar tazminatı
 • Haksız fesih tazminatı
 • Fazla mesai ücreti
 • Hafta tatili ücreti
 • Resmi tatil Ücreti
 • Yıllık izin ücreti

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan iş hukuku ekibimiz, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına kadar farklı yelpazelerdeki müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda müvekkillerimize sağladığımız hizmetler başlıca:

 

 • Belirli ve/veya belirsiz süreli iş sözleşmelerinin incelenmesi ve tadili
 • Yabancıların KKTC’de çalışmasına ilişkin ilgili oturma ve çalışma izinlerinin alınması hususunda hukuki destek verilmesi
 • Belirli ve/veya belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinin değerlendirilmesi
 • Müvekkillerimizin sosyal güvenlik haklarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş hukuku alanında iş sözleşmelerinin haksız feshine yönelik arabuluculuk ve bu kapsamda dava ikame edilmesine ilişkin hizmetler
 • Haklı nedenlere dayalı iş akdinin feshedilmesi
 • Haksız nedenlere dayalı iş akdinin feshi halinde işçinin tazminat ve alacaklarının korunması

 

Bu hizmetlerimizin yanında, iş kazaları sonucunda açılacak tazminat davalarında da uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz. İş kazası, işin yürütülmesi sırasında veya işin yürütülmesi ile ilgili olarak gerçekleşen işçinin ölümü veya yaralanması ile ilgili meydana gelen olayları kapsamaktadır. İş kazası davalarında iş kazasının meydana gelmesinde sorumluluğu bulunan, gerekli önlemleri almayan işveren veya gerekli tedbirlerin alınmasında ihmali bulunanlar işçiye veya işçinin ölümü halinde işçinin desteğinden yoksun kalacak olan yakınlarına tazminat ödemekle yükümlüdürler. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, iş kazası geçirmiş olduğu müvekkillerine ve yakınlarına mümkün olan en yüksek tazminatı kazandırmak için gerekli hukuki danışmanlığı vermekte ve meselenin olgularını mahkemeye en iyi biçimde sunmaktadır. Kaza geçirmiş müvekkillerimizin sağlık raporları, kazanç tabloları, sosyal sigorta yatırımları, ihtiyat sandığı ödemeleri, eşinin ve çocuklarının giderleri dahil tüm belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve raporlanması için ilk toplantıdan itibaren etkili şekilde katkı koymaktadır. Doğru bir yönlendirme ve hazırlık ile, ekibimiz geçmişte birçok müvekkilimiz için çok yüksek tazminat miktarları kazanmayı başarmıştır. 

 • İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi? İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir; eğer işçinin işten ayrılması haklı bir nedene dayanmıyor ise, işverenin de işçiden ihbar süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı talep etmesi yasal olarak mümkündür.
 • Mazereti olmadan devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir? İşçinin, işvereninden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına üç iş günü veya bir yıl içinde beş iş günü veya bir yıl içinde üç defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine gelmemesi veya devam etmemesi halinde işveren devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesi, bildirim süresi verilmeksizin ve tazminat ödemeksizin haklı nedenle fesih edilebilmektedir.
 • Bildirim sürelerini beklemeden işten ayrılırsam İşveren bana dava açabilir mi? Evet. bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin olarak tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorunda kalacaktır. Ancak İş Yasası altında belirtilmiş olan bazi hallerin varlığı durumunda Yasa, işçi ve işverene bu bildirim sürelerini beklemeksizin derhal fesih hakkı vermektedir.
 • İşten ayrılmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeleyim? Öncelikle işçi işverenine işten ayrılmak istediğini ve sebebini, yazılı bir şekilde bildirme ve bu tarihten itibaren de yasada beliertilen bildirim sürelerine uygun olarak işe gitmeye devam etmelidir. Bir başka deyişle bu ihbarnamenin verilmiş olması ertesi gün işe gitmeyeceği anlamını taşımamaktadır.
 • İş kazaları davaları hangi kapsamda açılabilir? İş kazaları ile ilgili davalarda zarar gören tarafın haksız fiil veya sözleşme ihlali konularından herhangi biri için dava açma hakkı mevcuttur. Hangi kapsamda dava açılacağı konusunda zarar gören tarafa serbestlik tanınmıştır. Ancak haksız fiille ilgili olarak tazminat ödenmesinin kararlaştırılması durumunda sözleşme ihlali için tekrardan dava açılamaz.
 • İşverenin iş güvenliği konusunda yasal sorumluluğu nedir? İşveren iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bu konuda gerekli koşulları sağlamak ve araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla ve mevcut makinelerin tehlikeli kısımlarının kapanmasıyla yükümlüdür.
 • Kıbrıs’ta nasıl ikamet edebilirim veya çalışabilirim? Kuzey Kıbrıs’a girişinizde 3 aylık turist vizesi verilmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta satın almış olduğunuz veya kiraladığınız bir taşınmaz mal ile oturma izni almanız mümkündür. Adınızda kayıtlı bir taşınmaz mal var ise, daimi ikamet izni için başvuru yapabilir veya bir şirket kurmanız halinde iş kurma izni alabilirsiniz. Herhangi bir firma bünyesinde çalışmaya başlamanız halinde, çalışma izni alabilirsiniz. Tüm izinler, Muhaceret Dairesi tarafından verilmektedir.
 • İş kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının dava açma hakkı var mıdır? İş kazasında ölen kişinin yakınları kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerinde dava açabilmektedirler. Ölen kişinin terekesinin de erken ölümden ve terekesinin uğradığı zarar ziyandan dolayı da dava açma hakkı mevcuttur.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular