Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Kuzey Kıbrıs’ta, 1/98 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’na göre boşanma yapılabilmesi için bu hususta bir dava açılması gerekir. Boşanma sürecinde açılabilecek iki tür boşanma davası vardır. Bunlar, “Anlaşmalı Boşanma” ve “İhtilaflı Boşanma” olarak ikiye ayrılabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin her ikisi de boşanma yönünde isteklidir ve taraflar, boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. İhtilaflı boşanma davalarında ise, çocuğun velayeti, nafaka ödenip ödenmemesi, tazminat alınıp alınmaması ya da mal paylaşımının nasıl yapılacağı gibi boşanmanın sonuçları üzerinde taraflar arasında ihtilaf olabileceği gibi eşlerden biri boşanmak da istemeyebilir. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, aile davalarında eşler arasında fikir birliği olması halinde anlaşmalı boşanma davası ile veya ihtilaf olması halinde ise boşanma kararına yol açan nedenler üzerinden boşanma davasını başlatmakta ve müvekkillerine tüm süreç boyunca hukuki destek vermektedir.

Boşanmanın hukuki sonuçlarından birisi de mal paylaşımı olmaktadır. Evliliklerde eşler aile bağları ve ortak duygular ile hareket etmenin yanı sıra, ekonomik anlamda da ortak hareket ederler. Eşler arasındaki bu ekonomik ortaklık boşanma ile birlikte ortadan kalkmaktadır. Boşanma davasında, evlilik birliğinin devamı süresince elde edilen mal varlıklarının paylaşımı ise; 1/98 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’nın 26. maddesindeki kıstaslar göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun olarak taraflar arasında paylaştırılır. Firmamız, başvuran tarafın haklarını ve evliliğe yapmış olduğu katkıdan dolayı oluşan alacaklarını en üst düzeyde korumak için çaba harcamakta ve boşanmanın sonucunda müvekkillerinin refah seviyelerini en iyi düzeyde tutmayı hedeflemektedir.

Boşanma süreci içerisinde tarafların en fazla anlaşmazlık yaşadıkları konulardan birisi de çocuğun velayeti olmaktadır. Boşanmalarda velayet kararı verilirken hâkim açısından üzerinde durulan birtakım durumlar vardır ki bunlar 1/98 sayılı Aile Yasasının 30 (A) maddesinde çocuğun yaşı, fiziksel sağlığı, ruhsal durumu, maddi ve manevi ihtiyaçları ile anne ve babanın fiziksel sağlığı ve ruhsal durumu olarak belirtilmiştir. Bu maddeden de görülebileceği gibi, velayetin temelinde esas unsur çocuğun menfaatleridir. Mahkeme, çocuğun menfaatleri doğrultusunda velayeti kimin alacağına karar verir. Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, her meselenin kendine özgü olgularını müvekkilleriyle birlikte değerlendirerek, çocukların menfaatleri için en uygun olan çözümü hedef almaktadır. 

Boşanma davalarında taraflardan herhangi biri eşinden nafaka talebinde bulunabilmektedir ve nafaka talepleri prensipte üçe ayrılmaktır. Bunlar; tedbir nafakası (Ara Nafaka), yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) şeklinde sıralanabilir. Bu üç nafakanın veriliş amaçları birbirinden farklıdır. Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken taraflardan birisinin müşkül duruma düşmesi nedeniyle bu kişiye ödenebilir. İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilirken, yoksulluk nafakası, boşanma sonrası maddi standardını kaybedecek kişiye verilmektedir. Firmamız, müvekkillerimizin ihtiyaçları ile doğru orantılı olarak mümkün olan en yüksek nafaka miktarının elde edilmesini amaçlamaktadır.

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, başvuran müvekkillerin arzusu çerçevesinde boşanma davalarında kusurlu taraftan tazminat talebinde bulunmakta veya bu taleplere karşı müvekkilleri adına müdafaada bulunmaktadır. 1/98 sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’na göre Mahkeme,  kabahatli tarafın maddi durumu veya beklenen çıkarları ve daha az kabahatli olan tarafın kişiliğine, vücut bütünlüğüne, onuruna ve boşanma veya evlilik iptali dolayısı ile zarar gören mevcut veya gelecekteki menfaatlerine verilen zarar ile evlilik süresince ev içinde harcanan emeğin değeri de dahil olmak üzere, meselenin bütün olgularını göz önüne alarak, kabahatli tarafın daha az kabahatli tarafa bir tazminat ödemesine hükmedebilir. Firmamız, boşanma davalarında, her meselenin kendine has olguları çerçevesinde, temsil ettiği müvekkilleri için tazminat talebinde bulunmakta ve bu talepleri destekleyici şahadet ve delilleri en iyi şekilde mahkemeye sunmaktadır.

Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı, ekibimizin Aile Hukuku alanında sahip olduğu engin bilgi ve tecrübelerini kullanarak boşanma hususunda karar vermiş bireylere boşanma davası açılması konusunda üstün hukuki hizmet sağlamaktadır.

 

Firmamızın çalışma alanları arasında önem arz eden ve bu alanda sağladığımız hizmetler başlıca:

 

 • Anlaşmalı boşanma davası ikame edilmesi
 • İhtilaflı boşanma davalarının ikamesi ve takibi
 • Çocuk ve eş için yapılan ara nafaka talepleri
 • Genel olarak eş ve çocuk için yapılan eş nafakası ve çocuk nafakası talepleri
 • Velayet davaları
 • Babalık davaları
 • Koruma emri alınması
 • Tazminat talepleri
 • Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının KKTC’de tanıtılması ve tenfizi,
 • Yabancı mahkemelerce verilen nafaka ve tazminat davalarına ilişkin verilen mahkeme kararlarının KKTC Mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfizine ilişkin davaların takibi ve sonuçlandırılması gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti.
 • Evlat edinme başvurusu yapılması ve takibi
 • Boşanma davasında avukatımın olması zorunlu mudur? Hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur, kişiler avukatları olmaksızın da davalarını takip edebilirler, ancak şunu da belirtmekte fayda var ki, davayı avukat ile takip etmenin, özellikle yargılama usulü açısından, önemi büyüktür.
 • Nafaka ödemeyen eşin çocukla görüşmesi engellenebilir mi? Hayır. Çocukla şahsi münasebet kurulması nafakanın ödenmesine bağlı değildir. Bu yasal bir haktır ve nafaka ödenmese bile eş, çocukla görüşebilir.
 • Boşanma davaları ne kadar sürer? Mahkemelerin dava yoğunluğu nedeniyle bu konuya kesin bir cevap olmamakla birlikte,anlaşmalı boşanma tek celsede, ihtilaflı boşanma davaları ise en iyi ihtimalle 7-8 celsede sonuçlanabilmektedir. Yüksek Mahkemeye gidilmesi halinde ise bu süre daha da uzamaktadır.
 • Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir? Önemli değildir. Önemli olan evliliğin sona ermesinde hangi eşin kusurlu ya da daha ağır kusurlu olduğunun tespitidir. Davayı kimin açtığı hususunun davanın seyrine olumlu yada olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
 • Boşanma davası hangi mahkemede açılır? Boşanma davası, eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer aile mahkemesinde açılır.
Tüm Sıkça Sorulan Sorular