Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Evlat Edinme

Evlat Edinme

Evlat edinme işlemi toplumumuzda gittikçe daha çok uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Bu makalemiz ile gerek çocuğu olmayan ailelere çocuk sevgisinin tattırılmasına, gerekse ana ve babadan mahrum çocukların sıcak bir aile yuvasına kavuşmalarına hizmet eden böylesine yararlı bir müessesenin kurulabilmesi için atılması gereken adımları ve Evlat Edinme Müracaatını inceleyeceğiz.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yapılan müracaat ve bu daire nezdindeki formalitelerin tamamlanmasının ardından bir avukata müracaat ederek işlemlerinizi Aile Mahkemeleri nezdinde başlatabilirsiniz.

 

Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat Edinme Yasası uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oturan veya dilekçe tarihinden hemen önceki son iki yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmekte olan kişiler evlat edinebilirler. Ancak müracaat sahiplerinin, evlat edinecek olan bir yabancı ise;  yirmi beş yaşını doldurmadıkça ve küçükten en az on sekiz yaş daha büyük olmadıkça; veya evlat edinecek olan bir akraba ise; yirmi bir yaşını doldurmadıkça; veya evlat edinecek olan küçüğün anası veya babası olmadıkça, bir küçük ile ilgili olarak evlat edinme emri verilmez.

 

Müracaatlar eşlerin ortak başvurusu ile birlikte yapılabileceği gibi sadece karı veya sadece koca tarafından da yapılabilmektedir. Ancak, kız olan bir küçük ile ilgili olarak, Mahkemece, özel bir  önlem olarak evlât edinme emri verilmesini haklı gösteren özel koşullar bulunduğuna tatmin olmadıkça, erkek olan tek başvuru sahibi lehine, evlât edinme emri verilmez.

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Öncelikle, bir avukat tarafından Evlat Edinme Talebini içeren ve dosyalama tarihinden itibaren 3 ay sonraki bir günde görüşülecek olan bir müracaat dosyalanır ve bu müracaat ile birlikte, bir müracaat daha dosyalanarak  bir sosyal hizmet memurunun bu mesele için  3 ay müddetle vasi (guardian ad litem) tayin edilmesi doğrultusunda bir emir  talep edilir. Bu 3 aylık bekleme süresi içerisinde, Sosyal Hizmetler Dairesi memuru, evlat edinmek isteyen ailenin ev durumunu, ailenin ekonomik durumunu, ailenin sosyal durumunu, evlat edinilmek istenen küçüğün sosyal durumunu ayrıntılı bir şekilde inceler ve bu hususlardaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde yansıtacağı bir rapor düzenleyerek Mahkemeye sunar.

 

Mahkeme, Evlat Edinme Emrini Hangi Koşullarda Verir?

Bu doğrultuda Mahkeme, yasa uyarınca rızası gerekli olan ve rızasından sarfı nazar edilmeyen herkesin başvuru konusu evlat edinme emrine rıza göstermiş olduğu; emrin verilmesi durumunda, bu emrin evlat edinilecek küçüğün mutluluk ve esenliği için olacağı ve küçüğün yaşı ile anlama ve kavrama yeteneğinin göz önünde bulundurulduğu; bu amaçla küçüğün isteklerinin gerekli şekilde dikkate alındığı ve başvuru sahibinin herhangi bir ödeme yapmış olmadığı veya yapmayı kabul etmiş olmadığı hususlarında tatmin olması halinde evlat edinme emrini verecektir.

 

Evlat Edinme Davasının Sonuçları

Evlat edinme davasının sona ermesi ve evlat edinme kararının çıkmasıyla birlikte bazı hukuki hususlar değişiklik kazanacaktır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür :

  • Ana ve babaya ait olan hak ve yükümlülükler, evlat edinene geçecektir.
  • Evlatlık, evlat edinen kişilerin mirasçısı olacaktır.
  • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alacaktır. Evlat edinen kişiler dilerlerse çocuğa yeni bir isim verilmesini isteyebilirler.
  • Şayet evlat edinilen kişi ergin ise ; kendi isteği halinde evlat edinenin soyadını alabilir.
  • Eşler tarafından evlat edinilen küçüğün doğum belgesine ana ve baba hanesine, yeni ana ve babası yazılır.
  • Evlatlık edinilen küçüğün nüfus bilgileri halk arasında kütük olarak adlandırılan nüfus kütüğüne geçirilir.
  • Evlat edinecek kişi veya kişiler, evlat edinme işleminin gizli tutulmasını istedikleri takdirde ilgili mahkeme bu belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.
  • Gürkan&Gürkan
  • Mart 2019