Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Tahliye Sebepleri Nelerdir?

“Kira Yasası hangi bölgelerde uygulanır ve anlamı nedir?” başlıklı makalemizde de belirttiğimiz gibi, Kira Denetim Yasası kapsamında bulunan herhangi bir taşınmaz malın tahliyesine ilişkin hüküm veya emir ancak aşağıdaki hallerde verilebilmektedir:

 • Kanunen ödenmesi gereken kiranın, ödenmesi gereken son günden itibaren bir hafta içerisinde ödenmemesi veya ödeme teklifinde bulunulmaması halinde;
 • Kira ilişkisi yükümlülüğünün kiracı tarafından ihlâl edildiği veya yerine getirilmediği hallerde;
 • Kiracının veya taşınmaz malı kiracıya bağlı olarak tasarruf eden herhangi bir kişinin aynı veya komşu taşınmaz malları tasarruf  eden veya kullanan kişileri tedirgin veya devamlı surette  taciz edecek şekilde davrandığı veya taşınmaz malı yasaya veya ahlâka aykırı şekilde kullandığı veya kullanmasına müsaade ettiği veya sebep olduğu hallerde ;
 • Taşınmaz malın durumunun mahkemenin kanaatine göre, kiracının tahripkâr fiil veya ihmal veya kasıtlı davranışı dolayısıyla kötüleştiği veya kiranın taşınımaz mala haksız olarak geniş zarar yaptığı veya zarar yapılmasına neden olduğu hallerde;
 • Kiracı tarafından verilen bir tahliye ihbarı ile kira ilişkisinin sona erdirilmesi halinde ;
 • Kiracının taşınmaz mala yatılı kiracı kabul etmesi veya taşınmaz malı başkasına kiralaması veya başka yollarla taşınmaz malın tasarrufundan kısmen veya tamamen vazgeçmek suretiyle doğrudan doğruya veya dolayısıyla kazanç sağlaması halinde;
 • Taşınmaz mala, kiralayan veya eşinin veya on sekiz yaşını doldurmuş olan herhangi bir evlâdının makul surette ihtiyacı olması halinde;
 • Taşınmaz mal veya herhangi bir kısmı kiracıya kiralayan tarafından istihdâmı dolayısıyla icar edilmiş ve istihdamın sona ermiş olması ve taşınmaz mala kiralayanın iş veya hizmetinde devamlı olarak çalışan herhangi bir müstahdemin tasarrufu amacıyla makul  surette ihtiyacı bulunması halinde;
 • Mal sahibinin taşınmaz mala tadilât veya yeni inşaat veya taşınmaz malı yıkmak amacıyla ihtiyacı bulunması ve mahkemenin tadilât, inşaat veya yıkım için gerekli ruhsatın mal sahibi tarafından istihsal edildiği hususunda tatmin edilmesi ve kiracıya taşınmaz malı tahliyesi için bir aydan az olmamak üzere yazılı bir ihbar verilmesi halinde;
 • Herhangi bir yasa uyarınca inkişaf projesinin uygulanması amacıyla taşınmaz malın tahliyesinin gerekli olduğu hallerde;
 • Taşınmaz malın veya herhangi bir kısmının Zorla  Mal İktisabı Yasası veya kamulaştırma yetkisi veren herhangi bir yasa uyarınca kamulaştırılması  halinde;
 • Taşınmaz malın herhangi bir mahalli idarenin yasal görev ve yetkilerinin yerine getirilmesi veya kullanılması veya mahkemenin kanaatince herhangi bir kamu yararı amacıyla makûl surette ihtiyacı olması halinde;
 • Mahkemenin tahliye için hüküm veya emir verilmesini makul addettiği ve kiracıya uygun başka bir taşınmaz malın mevcut olduğu veya hüküm veya emrin yürürlüğe giriş zamanında mevcut olacağı hususunda tatmin edildiği hallerde.
 • Gürkan&Gürkan
 • Şubat 2023