Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

Hükümlü Borç Nasıl İcra Edilir?

Hükümlü Borç Nasıl İcra Edilir?

Mahkeme nezdinde bir borcun ödenmesi için hüküm temin edildiğinde, aşağıda belirtilen şekillerde hüküm icra edilebilir;

 • Eğer hüküm para ödenmesi içinse, icra dosyalandıktan soonra görevli icra memuru bu borcu borçludan nakden veya tüm masraflar dahil olarak kredi kartı ile tahsil edebilir.

 • İcra memuru, mahkeme yetkisi ile hükümlü borcu 4 taksite kadar taksitlendirebilir, taksitlerin aksaması halinde kalan borç için hacze devam edilir.

 • Hükümlü borcun ödenmesi için bir taşınır satılacaksa, mahkeme hisseler dahil taşınır malların satılmasına ve bunların satın alan adına kaydolmasına emir verebilir.

 • Asgari ücretin beş katı tutarında olduğu saptanan taşınır mallar açık arttırma ile veya mahkemenin uygun göreceği herhangi bir biçimde satılabilir. Açık arttırmada satıamazsa, sürekli satışa açık olur ve bu süre zarfında dönem dönem mahkemenin uygun göreceği şekilde satış bedeli düşürülebilir.

 • Şirket hisseleri haczedilmiş ise, Şirketler Yasası hükümlerine uygun olarak açık arttırma yöntemi ile satışa sunulur.

 • Bir borçlunun ikamtegahında veya kontrolunde veya kullanımında olan herhangi bir taşınır mal borçlununmuşçasına muamele görür ve haczedilir. Bu durum bir başkası adına kayıtlı olsa bile borçlunun kullanımında olan araçlar için de geçerlidir. Bu malların borçluya ait olmadığını ıspatlama yükü mal sahibi olduğunu iddia eden üçüncü kişilerdir. Bu kişiler ilgili taşınmaz mal için bir ödeme yaptıklarını mahkemeye ispat etmekle yükümlüdürler.Böylelikle hile ile icradan mal kaçırma riskinin önüne geçilmiştir.

 • Yukarıdaki madde kuralları kiracıya mal sahibi tarafından bırakılmış, borçlunun aile bireyine ait olduğu alenen belli olan ve borçlunun 18 yaşından küçük aile bireyinin kişisel kullanımında olan taşınır mallara uygulanmaz.

 • Borçlu aleyhinde parasal bir hüküm var ise, borçlunun KKTC’deki herhangi bir banka nezdindeki hesabındaki meblağ haczedilebilir. Ortak hesaplarda borçlu dışındaki hesap sahibinin yine yukarıdaki şartlarla itiraz etme hakkı vardır. Banka veya kooperatif, yazılı talebi mütekiben borçlunun banka hesabı ile ilgili bilgiyi vermekle yükümlüdür. Eğer bilgi vermez ise, kovuşturmaya tabi tutulur.

 • Eğer bu hesap bir maaş hesabı ise, borçlunun bu hesapta mevcut bir aylık maaşı tutarında meblağ hacizden muaf tutulur. Bu durum borçlunun insan onuruna yaraşır biçimde hayatını idame edebilmesini sağlamak amacı gütmektedir.

 • Borçlunun özel sektör veya devletten almakta olduğu maaş (nafaka ve sosyal yardım haricindeki tüm düzenli gelir dahil olmak üzere), hükümlü borcunun ödenmesi için yükümlü kılınabilir. İlgili işverenler maaşla ilgili bilgiyi temin etmekle yükümlüdürler. Eğer bu esnada borçlu işten durdurulur ve dolayısı işle maaşı durur ise işveren bunu mahkemeye veya borçlu avukatına veya borçluya bildirmekle yükümlüdür. Bu yönde bir emir alınması halinde işveren ilgili meblağı doğrudan alacaklı lehine yatırmakla mükelleftir, eğer yapmazlarsa aleyhlerinde kovuşturma başlatılabilir.


 

Yukarıda belirtilen icra yönetemleri hüküm tarihinden itibaren sadece belli bir süre için uygulanabilir. Bir borcun ödenmesine ilişkin hüküm, hükmün alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. Tescil süresi, sona ermeden önce yapıldığı takdirde 2 yıllık süreler halinde uzatılabilir. Bu gibi bir uzatma Kaza Tapu Dairesi’ne ihbar edilir.

 • Gürkan&Gürkan
 • Ağustos 2021