Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

KKTC'de Üniversite Kurmak

KKTC'de Üniversite Kurmak

K.K.T.C’de Üniversite kurma süreci hukuki desteğe ihtiyaç olan bir süreç olmakla birlikte, belirli yasal gerekliliklere tabidir. K.K.T.C’de üniversite kurulmasına ilişkin mevzuat 65/2005 Sayılı Yükseköğretim Yasası’nın ilgili hükümleri ve işbu yasa altında çıkarılan sair tüzüklere tabidir. Yükseköğretimin temel ilkeleri esas alınarak hazırlanan bu yasa tahtında K.K.T.C’de üniversite kurmaya ilişkin gereklilikler aşağıda izah edilmektedir.

K.K.T.C’de üniversite kurulmasından önce en önemli husus, eğitim ve öğretim amaçlarını sağlayacak bir şirket kurmaktır. K.K.T.C’de kurulacak olan bu şirket için sitemizde bulunan “KKTC’de şirket kurulması” başlığından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. K.K.T.C’de eğitime yönelik şirketin kurulması ve tescil edilmesinin akabinde kurulması planlanan üniversitenin ismi ve kullanılacak olan logonun da ayrıca belirlenmesi gerekmektedir.

Şirket kurulum işlemlerinin tamamlanması, isim ve logonun da belirlenmesi ve onaylanmasının akabinde kurulması planlanan üniversitede yeni bir fakülte, bölüm, yüksekokul, hazırlık okulu veya başka akademik birimlerin kurulması ve/veya program açılması için K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacak bir başvuru ile “Açma Ön İzni” alınması gerekmektedir. Bu hususa ek olarak, belirtilen fakülte ve/veya bölümlerde öğretime başlamak için ise ayrıca Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (“YÖDAK”) başvuru yapılması gerekmektedir.

Mezkur yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’na “Açma Ön İzni’nin” alınmasına ilişkin yapılacak olan başvurular en geç kırk beş (45) iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu değerlendirmenin olumlu çıkmasını müteakip ilgili kuruma “Açma Ön İzni’ verilmektedir. Belirtildiği üzere, “Açma Ön İzni” alınmasından sonra ilgili kurum öğretime başlaması için YÖDAK’a yapacağı bir başvuru ile “Öğretime Başlama İzni” alması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvurular YÖDAK tarafından değerlendirilir ve gerekli şartlara sahip olan kurum ve/veya kurumlara “Öğretime Başlama İzni” verilir.

Yukarıda belirtilen başvurular K.K.T.C’de mukim bir tüzel kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Söz konusu tüzel kişi hissedarlarının, direktörlerinin ve her kademedeki çalışanlarının affa uğramış olsa dahi, KKTC içinde veya dışında, herhangi bir suçtan iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olduklarını, kasten adam öldürme veya öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, hileli iflas, rüşvet alma veya verme, cinsel nitelikli suçlar ile Uyuşturucu Maddeler Yasası’nda yer alan herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını gösteren Türkçe veya İngilizce dilindeki Polis Genel Müdürlüğü’nden ve/veya ilgili makamlardan alacakları onaylı karakter ve/veya sabıka belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı’na ibraz etmekle mükelleftirler.

Bu hükümlere ek olarak, söz konusu tüzel kişi hissedarları ve/veya mütevelli üyeleri, direktörleri ve/veya yöneticileri arasında şans oyunları işletmeciliği veya gece kulübü işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin yükseköğretim kurumu açamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Eğitim amaçları için kurulacak olan tüzel kişiliğin asgari sermayesi başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin en az beş bin (5000) katı olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ilgili yükseköğretim kurumu için gerekli olan arazinin alındığı, mimari projelerin tamamlandığı, eğitim için gerekli olan tüm fiziki altyapıyı karşılayacak mali durumun mevcut olduğunu kanıtlayan her türlü ve belge de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na ibraz edilmek üzere hazır olmalıdır.

Belirtildiği şekilde, “Açma Ön İzni” ve “Öğretime Başlama İzni” izni alan tüzel kişiler, “Öğretime Başlama İzni’ni” aldıkları tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde söz konusu bina ve/veya tesislerde öğretime başlamakla mükelleftirler. Eğitime iki (2) yıl içerisinde başlanılmaması halinde ilgili izinler iptal edilir ve başvuru süreci izinlerin iptalinden sonra en erken bir yıl sonra kabul edilir.

Önemli hususlardan bir tanesi de ilgili eğitim kurumundaki hisse devrini kısıtlayıcı hükümler olmasıdır. Bir başka anlatımla, mevcut hissedarlar dışında yapılacak olan her türlü hisse devri K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’nun onayına tabidir. Yine, mevcut hissedarlar dışında yapılacak olan devirlerde, yeni hissedarların yukarıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir. K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’nun izni alınmadan yapılan her türlü hisse devri iptal edilir.

KKTC’de eğitim amaçlı bir şirket kurulması için bu alanda uzmanlaşmış olan avukat ekibimizle sizlere en üstün hukuki hizmeti sağlamaktayız. Yılların vermiş olduğu bilgi ve tecrübe ile Gürkan & Gürkan Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı olarak eğitim alanında her türlü hukuki desteği sağlamaktan memnuniyet duyarız.

Av. Eren Özbalkan
  • Av. Eren Özbalkan
  • Şubat 2023