Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

İşveren Tarafından Yapılan Fesih Bildiriminin Yazılı Olması Koşuldur

İşveren Tarafından Yapılan Fesih Bildiriminin Yazılı Olması Koşuldur

İş Yasası’nın 15. maddesine göre hizmet akdinin işveren tarafından feshedilebilmesi için feshin yazılı yapılması koşuldur. Yani işçinin, bildirimi aldığında hangi nedenden dolayı işten durdurulduğunu anlayabilmesi gerekmektedir.

Aksi halde işçi, 22/92 sayılı İş Yasası’nın 13. Maddesi uyarınca  fesih bildiriminde neden gösterilmediğini veya gösterilen nedenin yeterli olmadığını veya feshin yasadışı veya haksız nedenlerle yapıldığını veya akdin feshinde geçerli bildirim sürelerine riayet edilmediğini ileri sürerek, yetkili mahkemeden feshin geçersizliğine karar vermesini isteyebilir. Bu istem, fesih bildiriminin tebliği tarihinden başlayarak yetmiş beş gün içinde yapılmazsa başvuru hakkı düşer. Yasada belirtilen şekil şartları iş akdinin feshinde geçerlilik şartı olup,  açılacak bir iş davasında işin esasına girilmeden önce akdin feshinin şekil şartlarına uygun yapılıp yapılmadığının öncelikle incelenmesi gerekir. Feshin öngörülen şekle riayet edilmeden yapılmış olması durumunda, artık geçerli fesih sebebinin oluşup oluşmadığının incelenmesine gerek duyulmadan işçi lehine karar verilmesi gerekecektir.

       

Sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse,  İş Yasasının iş güvencesi kapsamında getirdiği 13. maddede yer alan usul hükümleri feshin geçerlilik koşuludur. İşveren, işçinin belirsiz süreli iş akdini geçerli bir sebeple feshedecekse, öncelikle fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ihtiva eden yazılı bir fesih bildirimini işçiye vermesi gerekir. Aksi halde  açılacak bir  dava sonucunda hem tazminat ve hem de çalıştırılmayan süreye ilişkin ücret ve sair hakların da işverene ödetileceğinin gözetilmesi gerekir.

Av. Berke Ada
  • Av. Berke Ada
  • Nisan 2019