Güvenilir bilgi. Yılların deneyimi. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en saygın hukuk firmalarından biri...

İşveren Tarafından Yapılan Fesih Bildirimi

İşveren Tarafından Yapılan Fesih Bildirimi

22/1992 sayılı İş Yasası uyarınca işveren, iş sözleşmesini feshetmek için geçerli bir nedene dayanmak ve işçiye fesih bildiriminde bulunmak zorundadır. Ancak feshin geçerli sayılabilmesi için sadece bir fesih bildirimi yapılması yeterli değildir. Fesih bildirimi yasada ve/veya sözleşmede kararlaştırılan fesih bildirimi süreleri ile uyumlu olmalı, açık ve kesin bir dille yapılmış olmalı ve işçi, ihbarı okuduğu zaman iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile feshedilmiş olduğunu anlayabilmelidir.  

Fesih nedenlerini geçerli neden ve haklı neden olarak ayırmak mümkündür. Buna göre geçerli neden, işçinin performans yetersizliği, verimsizliği ve davranışları ile iş, işyeri ve diğer ekonomik durumlardan kaynaklı nedenler olup, bu durumda bildirim sürelerine riayet etmek gerekir. Diğer yandan haklı nedenler ise, yasada açıkça düzenlenen ve daha ağır gerekçeler olup, bu durumlarda iş sözleşmesi bildirim sürelerine uyulmadan derhal feshedilebilinir.

İşverenin söz konusu şartlara uymadan iş sözleşmesini feshetmesi durumunda 22/92 sayılı İş Yasası’nın 13. maddesi uyarınca işçi,  fesih bildiriminde neden gösterilmediğini veya gösterilen nedenin yeterli olmadığını veya feshin yasadışı veya haksız nedenlerle yapıldığını veya akdin feshinde geçerli bildirim sürelerine riayet edilmediğini ileri sürerek, yetkili mahkemeden feshin geçersizliğine karar vermesini isteyebilir. Yasada belirtilen şekil şartları iş akdinin feshinde geçerlilik şartı olup,  açılacak bir iş davasında işin esasına girilmeden önce akdin feshinin şekil şartlarına uygun yapılıp yapılmadığının öncelikle incelenmesi gerekir. Feshin öngörülen şekle riayet edilmeden yapılmış olması durumunda, artık geçerli fesih sebebinin oluşup oluşmadığının incelenmesine gerek duyulmadan işçi lehine karar verilmesi gerekecektir.

Sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse,  İş Yasasının iş güvencesi kapsamında getirdiği 13. maddede yer alan usul hükümleri feshin geçerlilik koşuludur. İşveren, işçinin belirsiz süreli iş akdini geçerli bir sebeple feshedecekse, öncelikle fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ihtiva eden yazılı bir fesih bildirimini işçiye vermesi gerekir. Aksi halde  açılacak bir  dava sonucunda hem tazminat ve hem de çalıştırılmayan süreye ilişkin ücret ve sair hakların da işverene ödetileceğinin gözetilmesi gerekir.

Av. Berke Ada
  • Av. Berke Ada
  • Şubat 2023